RANKING

Close

CRICKET (PLAYER)

STATS PLAYER NAME TEAM NAME SHOP NAME
1 4.49 220057_RENBIN 津镖梦之一队 宏佲台球
1 3.44 220007_LIUHAO 电闪雷鸣 金茂统领台球俱乐部
1 3.41 220047_JIAZHEN 津镖梦之三队 宏佲台球
1 3.40 220070_WEI ZHENG 津镖梦之二队 宏佲台球
1 3.23 220088_XUE ZHEN 老幼乐 宏佲台球
6 3.22 210184_Andy LIAN 你的番茄酱 DARTSLIVE 上海
7 3.13 220072_Yun Peng 津镖梦之三队 宏佲台球
8 3.09 220021_ZHAOPENG 完美联盟之狼堡 山姆之家
9 3.06 220079_JI MING 津镖梦之三队 宏佲台球
10 3.04 220046_PENG YU TJ.Faith 金茂统领台球俱乐部
11 3.03 220006_XIANHUI 完美联盟之狼堡 山姆之家
12 2.91 220011_XIAOSHAN 电闪雷鸣 金茂统领台球俱乐部
13 2.87 220066_LiCheng 完美联盟之中發白 金茂统领台球俱乐部
13 2.87 220078_ HU PING 津镖梦之二队 宏佲台球
15 2.79 220016_QUPING 哏都角斗士 山姆之家
16 2.78 220087_ZHANG YUC 津镖梦之一队 宏佲台球
17 2.74 220068_SHI MING TJ.SeCret 宏佲台球
18 2.71 220065_ChenRui TJ.SeCret 宏佲台球
19 2.69 SIDNEY 都S DARTSLIVE 上海
20 2.63 220086_LIU JICHA 津镖梦之一队 宏佲台球
21 2.61 220054_WEIPEI 老幼乐 宏佲台球
22 2.46 220052_HUANGCHUN 完美联盟之羊村 金茂统领台球俱乐部
23 2.32 220081_ZI TAO 完美联盟之狼堡 山姆之家
24 2.30 220026_ZIJIAN 完美联盟之羊村 金茂统领台球俱乐部
24 2.30 220077_WANGLU TJ.Faith 金茂统领台球俱乐部
26 2.29 220074_HONGWEI 津镖梦之二队 宏佲台球
27 2.25 220023_KEYI TJ.SeCret 宏佲台球
28 2.24 大白哥 白萌萌组合 DARTSLIVE 上海
29 2.18 220085_YANG MENG 完美联盟之羊村 金茂统领台球俱乐部
30 2.16 220075_QIXIANG TJ.Faith 金茂统领台球俱乐部
31 2.05 BUBBLE 白萌萌组合 DARTSLIVE 上海
32 2.04 220056_HANXIAOHU 老幼乐 宏佲台球
33 1.98 220019_ ZIHAO 哏都角斗士 山姆之家
34 1.90 220042_LIKUN 完美联盟之中發白 金茂统领台球俱乐部
35 1.53 220071_Li Jun Ya 哏都角斗士 山姆之家
36 1.29 BALLE 你的番茄酱 DARTSLIVE 上海
37 0.95 芸哥 都S DARTSLIVE 上海